ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสถานศึกษา

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ที่ รหัส SMIS โรงเรียน
1 43030155 อนุบาลศรีวิไล
2 43030037 อนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
3 43030085 อนุบาลเซกา

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ